جاتون خالی مشهد بودیم تو رواق امام خمینی
یه صدایی اومد شبیه صدای رد شدن یا ماشین سنگین پر از بار که به سختی داره راه میره.
لرزیدیم مثل لرزه ای که وقتی کنار همون ماشین سنگین در حال حرکت وایسادی.

یکی داد زد زلزله.......

زلزله رو هم تجربه کردم.....