هیچچیز بدتر از این نیست که کسی از دستت ناراحت باشه و ندونی چرا ناراحته

ولی خدا رو شکر ناراحت نبود