همه آرام شدند و شب از نیمه گذشت
آنچه در خواب نشد چشم من و پروین است.

من کار دارم ولی علی سلطان واسه چی بیداره؟؟؟ آقا شما بخواب با این سنت