گوشیم با همدان مشکل داره
از دروازه همدان که میام تو گوشیم کلا هیچ آنتی رو شناسایی نمی کنه یعنی سفر کردن من به همدان برابره به سفرم به زمان عدم اختراع تلفن همراه