این ترم تو دانشگاه راه میرم حس این حاجی بازاریا رو دارم از در دانشگاه که میام تو نگهبانی و دانشجو و استاد و... همه سلام می کنن
منم دستم میذارم رو سینه ام با سر جوابشون رو میدم 

یه حالی میده