1- دوری از فضا مجازی بد نیست، خوب است


2- glory glory  man united


3- از پیری می ترسم!!!!!


4- وقت اضافی خر است مگه بهمن چه مشکلی داشت،، اردیبهشت!!!!!!!


6- کتاب بخونید


7- چرا تو رمان کوری زن دکتر کور نشد؟؟؟؟؟؟


8- دارم دنبالتون می کنم


9- آینده! خیلی بده که خیلی کم برای آینده ام تلاش می کنم


10 - و من الله توفیق