فقط چند ساعت تا تحویل سال 97 باقی مانده بود. که از ایرانشهر به طرف چابهار حرکت کردیم. گذر از جاده هایی با مناظر طبیعی و بکر لذت خاص خودش را داشت. و اگر قرار بود برای لذت بردن از این طبیعت بکر توقف کنیم. شاید تا پاسی از شب هم به چابهار نمی رسیدیم.