خیلی حال بدیه که روی هاردت رمز بذاری بعد هر چی بزنی باز نشه.