آدم با عده ای میره بیرون تو برگشت همه میگن خوش گذشت اما در هر چیزی که به نظر اونا باعث خوش گذشتن شده یه چیزی وجود داره که باعث میشه اعصابت خورد بشه.....