شاید از ظرفیت بلاگ برای سایت خودم استفاده کنم تا ببینم چی پیش میاد.